Østerledgaard Grundejerforening

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Østerledgaard Grundejerforening

søndag den 25. maj 2014 kl. 10.00

på Passebækgård, 1. sal, Bregnerødvej 35, 3250 Gilleleje.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Forslag fra bestyrelsen om ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2014
 8. Godkendelse af budgetforslag 2015 og medlemsbidrag
 9. Forslag til ændring og tinglysning af vedtægter
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 5. På valg er Helle Sølvsteen, der gerne modtager genvalg samt Benna Hansen og Sonja Samper, der ikke modtager genvalg. På valg er endvidere suppleant Ole Timmer, der gerne modtager genvalg
 11. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant jvf. §10. Volmer Haumand og Carsten  Dalsgaard (revisorer) og Merete Rasmussen (revisorsuppleant) modtager alle gerne genvalg
 12. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde i skriftlig form senest 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 19. maj 2014. Evt. forslag sendes til Helle Sølvsteen, Johan Kellers Vej 12 st. tv, 2450 Kbh SV - eller pr. mail til: hsoelvsteen@gmail.com. 

Vedlagt : Regnskab 2013, Budgetforslag 2015, forslag til ekstraordinær vejvedligeholdelse i 2014 og forslag til vedtægtsændringer.

Kontingentet for 2014, kr. 1.350,- bedes betalt senest 1. maj 2014 til foreningens konto i Jyske bank, regn.nr. 5064 kontor 0001 009 241 med anførsel af navn og adresse i grundejerforeningen (f.eks. Højvejen 34) eller medlemsnr. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, pålægges rykkergebyr. jf. § 4. 

Der vil på generalforsamlingen blive serveret kaffe/te med brød.

Venlig hilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne
Helle Sølvsteen
Formand

 

Østerledgaard Grundejerforening | CVR: 89295211